Dagsorden til næste menighedsrådsmøde

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 19 i Viby Sognegård


Punkter til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

2. Vi skal have truffet flere beslutninger i forbindelse med vore og vore præsters planer om forandringer omkring deres virke:

A. Ingelise Barnkob bliver Viby Sogns fremtidige kirkebogsførende sognepræst, en ændring truffet i overensstemmelse med Henrik S. Mikkelsen.

B. Der udarbejdes et skitseprojekt for hele Kirkestien 1´s istandsættelse og forbedring

C. Ingelise flytter til Kirkestien 1, når denne præstebolig er blevet istandsat

D. Præsteboligen på Møgelmosevej i Viby, som er Ingelises præstebolig pt., nedlægges som præstebolig og sælges snarest

E. Henrik S. Mikkelsen får kontor i sognegården Grundtvigsvej 4 i tidligere kirke-og kulturmedarbejders kontor. Kontoret tilpasses funktionen.

F. Kirkestien 1 indrettes bl.a. med to selvstændige kontorer, så der ud over Ingelises kontor vil være et kontor disponibelt for fremtidens behov.

3. Kirke- og kulturmedarbejder Caroline Thastum og kirketjener Mads Aagaard får begge tillagt 3 timer ugentligt til deres arbejdstid. Tillæg til ansættelsesaftaler laves. Den øgede arbejdstid skal fremdeles benyttes til varetagelse af IT- og grafisk arbejde i sognegården for udvalg og andre med behov for produktion af foldere, annoncer, hjemmesideopslag osv. – Dette var ting som vor tidligere kirke- og kulturmedarbejder tog sig af. Begge medarbejdere er indstillet på at supplere hinanden i denne nye funktion. Uformel aftale er lavet med begge medarbejdere.

4. Fremtidig forvaltning af aktiviteter som Højskole, Frikvarter for Voksne og Sogneaftner forslås delt i 3 hovedopgaver:

a) Arrangere

b) Optræde som værter ved afvikling 

c) Publicere arrangementer.

a) lægges i hænderne på Aktivitetsudvalget, b) henhører under udvalgte værter f.eks. fra Diakoniudvalget og c) lægges i hænderne på vore medarbejdere Caroline og Mads, som er igangsat, når de har fået klart opdrag og tekster.

5. Besøgstjeneste forsøges lagt hos arbejdsgruppe med deltagelse af en evt. lønnet medarbejder, max. 7 timer om ugen. Evt. sker dette i samarbejde med vore nabosogne

 
Punkter til drøftelse
 
1. Hvad gør vi med sankthans? (punkt fra Henrik)

2. Hvordan ydes sjælesorg i vort sogn?

3. Hvordan håndteres forsinkelsen af vor kirkes genåbning?
 
 
Referater fra udvalgene

a) Forretningsudvalget
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
d) Aktivitets- og kunstudvalg
e) Redaktions-og PR-udvalget
f) Tur- og festudvalg
g) Elsterverda-udvalget
h) Arbejdsmiljøudvalget
i) Børn- og ungeudvalget
j) Diakoniudvalget
k) Gudstjenesteudvalget
l) Renoveringsudvalget
m) Velkomstudvalget
 
Bilag 1 (referat)
 
Orientering – skrivelser og meddelelser
 
Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis der er kommentarer fra menighedsrådets medlemmer.
 
a) Siden sidst fra præsterne
 
b) Fra kontaktpersonen
 
 
Eventuelt

 
Næste ordinære møde den 19. marts 2019 kl. 19.00

Kontaktoplysninger