Dagsorden til næste menighedsrådsmøde

Tirsdag 21. maj 2019 kl. 19 i Viby Sognegård


Punkter til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

2. Foreløbigt budget 2020 skal indsendes inden den 15. juni. Vedlagt følger forslag til budget. Hvis det med evt. ændringer kan antages af MR giver MR forretningsudvalget bemyndigelse til at afslutte og indsende forslaget

3. Tilbygning til sognegården: Præsteboligen på Møgelmosevej 16 er besluttet solgt som følge af den givne tilladelse til nu kun at skulle stille en præstebolig til rådighed. Endvidere vil vi pr. 1. juli få tilladelse til midlertidigt at nedlægge Kirkestien 1 som præstebolig pga. skimmelsvamp og renoveringsprojekt. Derfor er det nødvendigt hurtigst muligt, at skaffe kontorer til vore to præster. Henrik flytter midlertidigt ind i det ledige kontor i sognegården. Skitse til sognegårdens udvidelse vedlægges. MR anmodes om at vedtage at gå videre med projekteringen af sognegårdens udvidelse under forretningsudvalgets ledelse. Der laves et projekt, som kan udbydes i hovedentreprise, så byggeledelsen henhører under én entreprenør til fast pris.  – Provstiet forventes at stille de nødvendige penge til rådighed inden for en ramme på ca. 1,5 mio. Der sigtes mod at endeligt projekt foreligger til næste MR-møde

4. Indhente pristilbud/overslag på ny ca. 210 kvm præstebolig på ca. 750 kvm af grunden Kirkestien 1. Grunden vil kunne skilles fra langs vejen mellem kirke og præstegård. MR bemyndiger FU til 
1) at få lavet skitse til opdeling af de ca. 1700 kvm boliggrund Kirkestien 1,
2) søge kommunen om tilladelse til opdeling af den 1700 kvm grund,
3) tilladelse til en eventuel nedrivning af bygningerne på grunden. Af hensyn til, at vi ikke får en opslidende lang proces vil det være meget befordrende at få forelagt kommunen vore planer inden der lukkes ned i den kommunale administration for at holde sommerferie. (vi skylder vore præster ikke at trække hele processen i langdrag)


5. Takster for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer (især vedr. bisættelser og begravelser), se det af Søndre Provsti beregnede gns. for flere provstier. Beslutning om at Viby’s takster evt. følger oplægget

6. Aktivitets- og kunstudvalget beder menighedsrådet tage stilling til om vi fremover vil ”ofre” 4 tirsdage om året til de fælles sogne/højskole-aftner – se referat fra udvalgsmødet.
Bilag Vedhæftet

7. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
 

Punkter til drøftelse

1. Kirkegården: Vi har en kirkegård som kræver flere arbejdstimer end andre kirkegårde vi bliver sammenlignet med iflg. analyser som er udarbejdet i de senere år. Foreliggende analysedata er udarbejdet uden fuldstændig retfærdiggørelse af vor driftsform, men der er en ret klar information om at vi ligger i den dyre ende. Der bør udarbejdes en udviklingsplan for kirkegården som tager højde for de fremtidige præferencers hos kirkegårdens ”kunder” og som tilsigter, at der ikke er behov for et unødigt antal arbejdstimer på kirkegårdens vedligeholdelse. Sdr. Provsti vil i de kommende år afsætte penge til provstiets kirkegårdres udvikling og rationalisering. I denne drøftelse taler vi også om en bedre økonomi i vor kirkegårdsdrift kan opnås ved samarbejde med andre sogne

2. Skal vi fremme vor børnekorindsats? Dvs., hvad mener vi som menighedsråd om børnekors betydning for det fremtidige kirkeliv m.v. Andre sogne beretter om, at børnekorister tager forældre og bedsteforældre med ind i sogne- og kirkemiljøet

 

Referater fra udvalgene

a) Forretningsudvalget
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
d) Aktivitets- og kunstudvalg
e) Redaktions-og PR-udvalget
f) Tur- og festudvalg
g) Elsterverda-udvalget
h) Arbejdsmiljøudvalget
i) Børn- og ungeudvalget
j) Diakoniudvalget
k) Gudstjenesteudvalget
l) Renoveringsudvalget
m) Velkomstudvalget
 
 
Orientering – skrivelser og meddelelser
 
Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis der er kommentarer fra menighedsrådets medlemmer.
 
a) Nyt fra indledende budgetsamråd

b) Siden sidst fra præsterne

c) Fra kontaktpersonen
 
 
Eventuelt

 
Næste ordinære møde den 18. juni 2019 kl. 19.00

Kontaktoplysninger