Dagsorden til næste menighedsrådsmøde

Tirsdag 20. november 2018 kl. 19 i Viby Sognegård

Punkter til beslutning
 
1. Godkendelse af dagsorden
 
2. Kvartalsrapport for 3. kvartal. Bilag nr. 1

3. Besparelser ved vor kirkes renovering, se revideret budget. Følgende er der umiddelbart ikke penge til: maling af kirkebænke, renovering af kirkemalerier, ventilation i rude ved orgel, maling af diverse ting, nyt knæfald o.l. Vi har sparet ved at bytte egetræsgulv til fyrretræsgulv og vi lægger ikke ligsten i gulvet bag alteret, men stiller en ligsten på højkant bag alteret. – Der søges igen om supplerende finansiering i provstiet. Bilag 2

4. Aftale om ansættelse af personalekonsulent i samarbejde mellem Søndre og Nordre Provstier. Seneste vedtægt vedlægges. Bilag 3

5. Konstituering/valg af
  a. formand
  b. næstformand
  c. kasserer
  d. kontaktperson
  e. underskriftsberettiget
  f. kirke og kirkegårdsværge
 
 
Punkter til drøftelse
 
1. Hvad gør vi med vor Kirke- og kulturmedarbejderfunktion

2. Hvad stiller vi op med fra Sdr. Provsti varslet beskæring af ligningsmidler 2020; i værste fald kr. 400.000. Mail udsendt om emnet. 

3. Samarbejde med Fredens og måske yderligere med Ravnsbjerg sogne. Vi vil se på om der er udbud i Viby-området, som kan samordnes og udbydes i fællesskab osv.
 
 
Referater fra udvalgene

a) Forretningsudvalget
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
d) Aktivitets- og kunstudvalg
e) Redaktions-og PR-udvalget
f) Tur- og festudvalg
g) Elsterverda-udvalget
h) Arbejdsmiljøudvalget
i) Børn- og ungeudvalget
j) Diakoniudvalget
k) Gudstjenesteudvalget
l) Renoveringsudvalget
m) Velkomstudvalget
 
 
Orientering – skrivelser og meddelelser
 
Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis der er kommentarer fra menighedsrådets medlemmer.

Til orientering
1. Der er indgået aftale med Arkitekt Klaus Kaack Andersen om at fungere i Sdr. Provsti som bygherrerådgiver. Hans opgave vil blive at fungere som menighedsrådets forlængede arm og ikke som projekterende, men som den der hjælper med at opstille forudsætninger for valg af arkitekt, ingeniør, håndværker m.fl. Det er en ganske frivillig ordning. Menighedsrådene indgår selv en aftale med bygherrerådgiveren.

2. Kommunikationskonsulent-ordning som Sdr. provsti er part i, sættes så småt i gang fra ca.  årsskifte udgående fra Domprovstiets kommunikationskonsulent Brian Ørnbøl. Materiale er sendt til Lisbeth Krabbe, som pt. står som Vibys kommunikationsansvarlige. Her skal vi have et andet navn på listen.

3. Kirkestien 1´s skæbne. Der er budget og indretningsskitse på vej fra arkitekt. Der har været møde med rådgivere, provst m.fl. om husets fremtid.

4. Efter deltagelse i provstikonference arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd. Hvad er til diskussion?

5. Godkendelse af undladelse af udfyldningsvalg efter et menighedsrådsmedlems afgang.

6. Vi har haft besøg af stiftets kirkegårdskonsulent med henblik på revision af kirkegårdsplanerne. Hensigten er også, at finde veje til en eventuelt yderligere optimering af kirkegårdens driftsøkonomi.

7. Formandsmøde den 13. nov.

8. Drop-In-Dåb 29. marts 2019 I Fredens Kirken for alle sogne i Sdr. Provsti
 
a) Siden sidst fra præsterne
 
b) Fra kontaktpersonen
 
 
Eventuelt

 
Næste ordinære møde den 15. januar 2019 kl. 19.00

Kontaktoplysninger